O nas

Przejdź do strony


Joanna Mizielińska

Kierowniczka projektu i profesorka nadzwyczajna w Instytucie Psychologii Polskiej Akademii Nauk. W latach 2006-2012 związana ze Szkołą Wyższą Psychologii Społecznej, najpierw jako adiunkt w Instytucie Psychologii Stosunków Międzykulturowych (2006-2008), a następnie jako profesorka w Instytucie Socjologii (2009-2012) oraz Dyrektorka Instytutu (2012). W 2009 roku otrzymała w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych tytuł doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dziedzinie socjologii. Wcześniej ukończyła studia doktoranckie w Szkole Nauk Społecznych przy Instytucie Filozofii i Socjologii PAN. Była stypendystką Fulbrighta na Uniwersytecie Princeton w USA, gdzie pracowała pod kierunkiem prof. Judith Butler. Prowadziła też badania w Finlandii jako CIMO scholar oraz w Szwecji (grant Centre for Baltic and East European Studies (CBEES), Södertörn University College, Stockholm). Jest autorką wielu artykułów dotyczących problematyki gender studies i queer theory. Jej zainteresowania badawcze obejmują m.in. problematykę kulturowych reprezentacji płci, cielesności i seksualności; nowych form rodzinności i intymności takich jak „rodziny z wyboru”.

GRANTY/PROJEKTY BADAWCZE

2011-2012 Badania pilotażowe realizowane w ramach grantu BST SWPS pt. „Rodziny z wyboru w Polsce”.
2009 Visiting researcher w Centre for Baltic and East European Studies (CBEES), Södertörn University, Sztokholm.
2004 Grant CIMO (Centre for International Mobility) na realizację projektu pt. “Queering Poland and Finland. On cross-cultural translation of queer theory: differences and similarities”, Christina Institute, Helsinki University.
2004 Research visiting scholar, Rutgers University.
2002-2005 Koordynacja projektu amerykańsko-polsko-czeskiego pt. „Constructing Supranational Political Spaces: The European Union, Eastern Enlargement, and Women’s Agency” finansowanego przez National Science Foundation, Washington D.C.
2001-2002 Stypendium Fulbrighta, Princeton University, opieka naukowa prof. J. Butler.

WYBRANE PUBLIKACJE

KSIĄŻKI

2011 De-Centring Western Sexualities: Central and Eastern European Perspectives, (red.) J. Mizielinska, R. Kulpa. Farnham: Ashgate.
2008 Współpraca czy konflikt? Państwo, Unia i kobiety, M. Fuszara, J. Grabowska, J. Mizielińska, J. Regulska. Warszawa: Wyd. Akademickie i Profesjonalne.
2007 Płeć/ciało/seksualność. Kraków: Universitas.
2004 (De)konstrukcje kobiecości. Gdańsk: Słowo/Obraz Terytoria.

ARTYKUŁY W JĘZYKU POLSKIM

2013 „Od ‘wroga rodziny’ do jednej z jej form: Rodziny z wyboru we współczesnym polskim dyskursie prasowym” (wraz z A. Stasińską). W: InterAlia, Nr 8. [link]
2012 „Niebezpieczne związki? Płeć, rasa i seksualność w ramach teorii intersekcjonalności i teorii queer”. W: Societas/Communitas, Nr 1(13), pp.171-202. [link]
2012 „Czy macierzyństwo jest już od zawsze heteroseksualne? Próba refleksji”. W: Pożegnanie z Matką Polką? Dyskursy, praktyki i reprezentacje macierzyństwa we współczesnej Polsce, (red.) R. Hryciuk i E.Korolczuk. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, pp. 235-266.
2010 „Odkrywanie zapoznanego? Polska demokracja wobec kobiet i feminizmu”. W: Studia Socjologiczne Nr 4 (199), pp. 267-283. [link]
2009 „Po co nam liminalność? Pokrewieństwo, wspólnota i teoria queer”. W: Przegląd Kulturoznawczy, Nr 2(6), pp. 127-140.
2009 „Rodziny i związki intymne – spojrzenie na przekór”. W: Konstelacje rodzinne. Obraz rodziny w polskim dramacie i teatrze w perspektywie gender i queer, (red.) A. Adamiecka-Sitek i D. Buchwald. Warszawa: Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego.
2008 „Pomiędzy nowym a starym: feminizm wobec wyzwań współczesności”. W: Societas/Communitas, Nr 6, pp. 33-52. [link]
2008 „Życie rodzinne w obrazach z melancholią w tle. Annie Leibovitz i Susan Sontag”. W: Czas Kultury, Nr 6, pp.161-176. [link]
2008 „W szczelinach płciowego dymorfizmu”. W: Ucieleśnienia, tom II, (red.) J. Bator i A. Wieczorkiewicz. Warszawa: IFIS PAN.
2005 „Bezdomne ciała w bezdusznym świecie”. W: Czas Kultury, Nr 2, pp.20-29. [link]
2004 „Nasze życie, nasze rodziny, nasze wartości, czyli jak walczyć z moralną paniką w ponowoczesnych czasach”. W: Krytyka Polityczna, Nr 5. [link]

ARTYKUŁY W JĘZYKU ANGIELSKIM I INNYCH

2012 „(Un)Translatable Queer? Or What is Lost, and Can Be Found in Translation” (wraz z R. Kulpa i A. Stasińska). W: Import – Export – Transport. Queer Theory, Queer Critique and Queer Activism in Motion. Wiedeń: Zaglossuss, pp.115-146.
2010 „Between Silencing and Ignorance: Families of choice in Poland”. W: Dialogue and Universalism, Nr 5-6, pp.77-88. [link]
2010 „Poland”. W: Greenwood Encyclopedia of LGBT Issues Worldwide. (red.) C. Stewart, Greenwood Press, pp.321-336.
2009 „Is Queer Theory Always Already American?”. W: Basque and European Perspective on Cultural and Media Studies, (red.) Maria Pilar Rodriguez. Reno: Centre for Basque Studies and University of Nevada.
2009 „The Rest Is Silence…: Polish Nationalism and the Question of Lesbian Existence”. W: Global Gender Research: Transnational Perspectives, (red.) C. E. Bose i M. Kim. London: Routledge.
2009 „Who is Afraid of “Kindred Specters”? Death, Mourning, and the Future of Kinship Studies”. W: Nora, Vol. 17, Nr 1, pp.55-60. [link]
2008 „Una presenza apparente: gli studi di genere e queer in Polonia” („Pozorna obecność: gender i queer studies w Polsce”), (tłum. A. Amenta). W: eSamizdat, Nr 2-3, pp.29-48. [link]
2006 „Queering Moominland: The Problems of Translating Queer Theory into Non-American Context”. W: SQS. Journal of Queer Studies in Finland, Nr 1/2006, pp.87-104. [link]
dr Agata Stasińska

doktorka nauk społecznych, adiunkta w Instytucie Psychologii PAN, wcześniej doktorantka w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych na Uniwersytecie Warszawskim, absolwentka psychologii w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej oraz podyplomowych studiów Gender Studies w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych w Warszawie. Współorganizatorka konferencji „Strategie queer. Kulturowa i społeczna sytuacja osób nieheteroseksualnych i transpłciowych w perspektywie interdyscyplinarnej” oraz „Nienormatywne Praktyki Rodzinne”, prezeska doktoranckiego koła naukowego „Gender i Queer” przy ISNS UW. Interesuje się m.in. socjologią płci i rodziny oraz społeczną teorią queer. Pracuje nad swoją pracą doktorską na temat intymności w związkach nieheteroseksualnych.

GRANTY/PROJEKTY BADAWCZE

2011-2012 Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Prowadzenie analizy dyskursu i wywiadów biograficznych w ramach projektu Rodziny z wyboru w Polsce.
2011 Instytut Spraw Publicznych, Prowadzenie badań terenowych w ramach projektu „Kobiety w polityce lokalnej – sytuacja kandydatek i samorządowczyń z perspektywy wyborów samorządowych w 2010 roku”.
2012 Prowadzenie badań terenowych w ramach projektu Women in the Electoral Process – Towards Equal Access to Political Sphere.

PUBLIKACJE

KSIĄŻKI I NUMERY SPECJALNE CZASOPISM NAUKOWYCH

2013 „Nienormatywne Praktyki Rodzinne”, (red.) A. Stasińska, M. Olasik, K. Michalczak. Specjalny numer czasopisma InterAlia, Nr 8. [link]
2012 Strategie Queer. Od teorii do praktyki, (red.) A. Stasińska, M. Drozdowski, M. Kłosowska. Warszawa: Difin.

ARTYKUŁY I ROZDZIAŁY W KSIĄŻKACH

2013 „Od wroga rodziny do jednej z jej form. Rodziny z wyboru we współczesnym polskim dyskursie prasowym”. W: InterAlia, Nr 8. [link]
2012 „Od „Niech nas zobaczą” do „Miłość nie wyklucza”: Jak zmieniła się strategia LGBT w Polsce w ostatnich latach?”. W: Strategie Queer. Od teorii do praktyki, (red.) A. Stasińska, M. Drozdowski, M. Kłosowska. Warszawa: Difin.
2012 „(Un)Translatable Queer? Or What is Lost, and Can Be Found in Translation…” (wraz z J. Mizielińska i R. Kulpa). W: Import – Export – Transport. Queer Theory, Queer Critique and Queer Activism in Motion. Wiedeń: Zaglossuss, pp.115-146..
2011 „Od panoptykonu do homotopii. Kobiece ciała i związki w przestrzeni więzienia na przykładzie serialu Bad Girls„. W: Przegląd filozoficzno-literacki, (4)32, pp. 193-213. [link]
2010 „Ucieleśnienia rodzin(y).Wizje związku i rodziny z krwi, i z wyboru”. W: Corpus delicti – rozkoszne ciało. Szkice nie tylko z socjologii ciała, (red.) E. Banaszak, P. Czajkowski. Warszawa: Difin.
WSPÓŁPRACUJĄ Z NAMI:

Absolwent Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych (ISNS) Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych „Ewaluacja programów unijnych” w Akademii Leona Koźmińskiego, a także Kursu Trenerskiego STOP (Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych). Student studiów podyplomowych Gender Studies UW. Obecnie w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej (SWPS) przygotowuje rozprawę doktorską; wraz z członkami Doktoranckiego Koła Naukowego Gender i Queer UW, w którym działa, współorganizował konferencję „Nienormatywne Praktyki Rodzinne”. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się na nowych nurtach i metodach socjologii jakościowej. Stąd zainteresowanie etnometodologią, teorią ugruntowaną, teorią queer. Zawodowo interesuje się także tematyką funduszy strukturalnych. Zajmował się także tematyką ekonomii społecznej. Ponadto interesuje się kulturą, w tym językiem rosyjskim.

GRANTY/PROJEKTY BADAWCZE

2012-2013 Trajektoria stawania się osobą homoseksualną w Polsce. Badania do pracy doktorskiej. Grant SWPS.
2004 Inspiracja-Aktywacja Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, badania organizacji i projektów młodzieżowych, badacz. Kierownik projektu: prof. Anna Giza Poleszczuk.
2004 Program Inicjatywy Obywatelskie w Europie Wschodniej Fundacji im. Stefana Batorego, badacz, konsultant (badania kandydatów i organizacji pozarządowych z Ukrainy i Białorusi).
2002 Skala tolerancji a kontekst społeczny. Młodzi ludzie wobec mniejszości homoseksualnej, badacz. Badania realizowane we współpracy z CBOS do pracy dyplomowej w ISNS UW.
2001 Badania gospodarstw domowych prowadzone w ISNS UW – badacz.

PUBLIKACJE

ARTYKUŁY, ROZDZIAŁY W KSIĄŻKACH, RAPORTY

2012-2013 „Człowiek jako przedmiot mowy nienawiści. Wokół Walczących słów Judith Butler i polskich przykładów”. W: przygotowywanej w SWPS książce naukowej. (Przyjęty do publikacji).
2012 „Doniesienie konferencyjne”, w ramach konferencji ‚Nienormatywne Praktyki Rodzinne’, 25-26.05.2012). W: Societas/Communitas, Nr 1(13).
2012 Opracowanie zbioru haseł naukowych dotyczących problematyki mniejszości seksualnych oraz teorii queer. Warszawa: Fundacja Fundusz Współpracy.
2008 „Program Bon na innowacje” (artykuł ekspercki). W: Rzeczpospolita.
2008 „Wstęp”, w: Animatorzy, Akompaniatorzy, Partnerstwa, firmy i… Wzmacnianie krajowej gospodarki społecznej. Katalog dobrych praktyk Tematu D PIW EQUAL. Warszawa: Fundacja Fundusz Współpracy.
2007 „O co chodziło w EQUAL?”. w: Monitor Unii Europejskiej Nr 12 (artykuł przygotowany na podstawie pracy „Zasada Partnerstwa w Programie Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. Ewaluacyjne studium przypadku”). Warszawa.
2004 Inspiracja-Aktywacja. Dorośli/młodzież/programy społeczne. Podręcznik. Warszawa: Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce.
2002-2004 Program Stypendialny Agrafka Muzyczna (3 książki opisujące Program i stypendystów). Warszawa: Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce.

Georg Baselitz, Grafika 1965-1992, (red.) A. Wasiak-Radoszewski. Warszawa: Królikarnia, Muzeum Rzeźby im. Xawerego Dunikowskiego, Oddział Muzeum Narodowego w Warszawie.
2001 69 pomysłów na aktywność lokalną. Warszawa: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności i Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce.
2001-2004 Raport z działalności Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce (4 edycje).
2001 „Głową muru nie przebijesz”. Decydent.

Joanna Zamorska

Doktorantka w Studium Doktoranckim Wydziału Historycznego UW. Absolwentka Wydziału Polonistyki, ze specjalizacją animacja kultury oraz Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UW. Laureatka konkursu Fundacji Ekumenicznej „Tolerancja” za pracę magisterską na temat płci kulturowej w świętowaniu Wielkiego Tygodnia w południowym Meksyku. Stypendystka Rządu Meksykańskiego. Współautorka wystaw fotograficznych z wypraw badawczych do Oaxaca (płd. Meksyk).
Interesuje się m. in. konstruowaniem płci kulturowej, antropologią świętowania oraz związkami religii i polityki na poziomie lokalnym. Przygotowuje pracę doktorską w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej na temat konstruowania prestiżu i władzy w organizacji fiest patronalnych w Dolinach Centralnych Oaxaca (płd. Meksyk). Od 2009 roku wspolpracuje z Polskim Instytutem Antropologii.

GRANTY

2009-2010 Polski Instytut Antropologii, dotacja MNiSW na Działalność Upowszechniającą Naukę. Praca w zespole projektu Cyfrowej Etnografii – Biblioteki Cyfrowej PIA Wspomaganie tworzenia Biblioteki Cyfrowej PIA, przygotowanie tekstów do publikacji w Internecie, prawa autorskie i sprawy organizacyjne.
2011-2012 Polski Instytut Antropologii, dotacja MNiSW na Działalność Upowszechniającą Naukę. Koordynacja Spotkań z Antropologią – Interdyscyplinarnych Dyskusji (SAID) PIA – referatów, dyskusji i warsztatów dla doktorantów nauk humanistycznych i społecznych.
Praca w zespole projektu Cyfrowej Etnografii – Biblioteki Cyfrowej PIA Wspomaganie tworzenia Biblioteki Cyfrowej PIA, przygotowanie tekstów do publikacji w Internecie, prawa autorskie, fundraising i sprawy organizacyjne.
2014 Instytut Psychologii Polskiej Akademii Nauk. Badania etnograficzne w projekcie „Rodziny z Wyboru w Polsce”.

PUBLIKACJE

2013 Ochrona dziedzictwa niematerialnego kultury po meksykańsku – kilka słów o realizacji w Meksyku Konwencji UNESCO z 2003 roku, w: „Niematerialne dziedzictwo kulturowe”, red. K. Braun, Warszawa-Węgorzewo, Wyd. Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, ISBN: 978-83-7901-013-4, s. 441-447.
2012 (z J. Dubrawską-Stępniewską) Wielki Tydzień na ziemi czarnej gliny, „Uniwersytet Warszawski” (ISSN 1640-2758) nr 4 (38), s. 30-32, październik 2008.
Katarzyna Dębska

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku prawo. Studentka drugiego roku studiów drugiego stopnia w Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych UW, przygotowuje obecnie swoją pracę dyplomową w Instytucie Socjologii UW. Współpracowała z kilkoma organizacjami pozarządowymi: Ośrodkiem KARTA, Polskim Towarzystwem Prawa Antydyskryminacyjnego, Towarzystwem Inicjatyw Twórczych „ę” oraz Instytutem Państwa i Społeczeństwa. Stypendystka Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej DAAD.

 

PROJEKTY BADAWCZE

2014 Projekt „Komunikacja w sądach po reformie kodeksu postępowania cywilnego” – jako realizatorka obserwacji rozpraw sądowych.
2013 Projekt „Od partnerstwa do kooperacji. Nowe formy współpracy” – jako badaczka terenowa.

PUBLIKACJE

2014 Arcimowicz, K., Wasiak-Radoszewski A., Dębska K., Polski dyskurs publiczny dotyczący rodzin z wyboru w latach 2003–2013, „Studia Socjologiczne” 4/2014 (215).

Marta Abramowicz

Psycholożka, ekspertka od zagadnień związanych z przeciwdziałaniem dyskryminacji, autorka dwóch największych przeprowadzonych dotychczas w Polsce badań nad sytuacją społeczną osób LGB. Przez blisko 10 lat, od 2001 r. kierowała ogólnopolską organizacją pozarządową Kampanią Przeciw Homofobii, gdzie zarządzała kilkudziesięcioma projektami antydyskryminacyjnymi – za najważniejszy uważa kampanię „Niech Nas Zobaczą”. Jako ekspertka występowała na wielu konferencjach, m.in. na zaproszenie Pełnomocniczki ds. Równego Traktowania, Rzecznika Praw Obywatelskich, ODIHRu czy Rady Europy. Jest również autorką programów szkoleniowych, badań i ekspertyz z zakresu edukacji antydyskryminacyjnej, zarządzania wiekiem i polityki równości płci (m.in. dla Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej, Caritas Polska, Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu). Obecnie współpracuje z Pracownią Realizacji Badań Socjologicznych Uniwersytetu Gdańskiego, gdzie współprowadzi badania dotyczące wykluczenia społecznego, m.in. dla UM Gdańsk i WUP w Gdańsku. Przygotowuje pracę doktorską dotyczącą doświadczenia przemocy i dyskryminacji osób LGB.

 

Krzysztof Arcimowicz

Adiunkt w Zakładzie Kulturoznawstwa na Uniwersytecie w Białymstoku. Autor książek Obraz mężczyzny w polskich mediach (2003), Dyskursy o płci i rodzinie w polskich telesagach (2013), a także wielu artykułów naukowych dotyczących męskości i rodziny w kulturze współczesnej. Jest również współredaktorem książki Wizerunki mężczyzn i kobiet w najnowszym filmie europejskim (2009). Prowadził zajęcia z zakresu studiów nad męskością w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych na Uniwersytecie Warszawskim oraz w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie.

 

Dr Robert Kulpa

Obronił pracę doktorską na Wydziale Nauk Psychospołecznych w Birkbeck College, University of London, UK, a wcześniej otrzymał magisterium z kulturoznawstwa na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Jego rozprawa doktorska poświęcona była dyskursom narodowym i homoseksualnym w kontekście ‘transformacji post-komunistycznej’ w Polsce. Pomiędzy 2006 r. a 2013 r. pracował m.in. jako badacz przy projekcie ‘Pre-View’ na Brunel University London, oraz wykładał na University College London, University of East Anglia i Kingston University London. Interesuje się badaniem polityki seksualnej w komparatystycznym wymiarze między-narodowym (zwłaszcza dyskursów dotyczących ‘odmiennej’ geografii i temporalności), oraz kształtowaniem się seksualnych tożsamości nie-normatywnych w kontekście narodowościowym. Jego zainteresowania dotyczą również koncepcji ‘Zachodu/Europy’ i ‘Inności/Europy Środkowo-Centralnej’, zwłaszcza ich powiązaniami z dyskursami ‘rozwoju’, ‘praw człowieka’, i ‘EUropeanizacji’. Więcej informacji na temat jego pracy i publikacji na stronach: http://robertkulpa.com, http://birkbeck.academia.edu/robertkulpa.

Anna Strzałkowska

Psycholożka i socjolożka, pracuje jako adiunkt w Instytucie Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego oraz w Zakładzie Nauk Społecznych Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku. Przez wiele lat wykładała również w Wyższej Szkole Zarządzania i Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku. Od 2000 r. związana z Pracownią Realizacji Badań Socjologicznych UG, w 2011 r. została jej kierowniczką. Koordynowała kilkadziesiąt projektów badawczych, jest autorką licznych raportów i ekspertyz z zakresu problemów społecznych, m.in. rodziny, moralności oraz inkluzji społecznej. Pracuje nad książką dotyczącą religijności osób LGB.
Od 2005 r. jest związana w Ośrodkiem Doradztwa i Treningu Kierowniczego jako certyfikowany coach (ICC), konsultantka i trenerka, specjalizuje się w szkoleniach z zakresu zarządzania projektami (IPMA, PMI).

Dr Sylwia Urbańska

Socjolożka, adiunktka w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Jej zainteresowania badawcze ogniskują się wokół zagadnień socjologii i historii rodziny, macierzyństwa, socjologii migracji, gender studies oraz metod badań jakościowych (etnografii i metod biograficznych). W latach 2005-2010 prowadziła badania terenowe na podlaskich wsiach i w Belgii. Analizowała doświadczenie macierzyństwa na odległość w biografiach polskich migrantek zarobkowych, które w latach 1989-2009 pracowały jako pomoce domowe, oraz ścieżki indywidualizacji kobiet z tradycyjnych społeczności. Laureatka nagrody Prezesa Rady Ministrów za wyróżnioną pracę doktorską (2012) oraz I Nagrody za najlepszą pracę doktorską z dziedziny pracy i polityki społecznej w konkursie Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych (2011). Jej książka ukaże się pod koniec 2013 roku w serii humanistycznej Monografie FNP.

GRANTY/PROJEKTY BADAWCZE

2012 Analiza dyskursów i praktyk instytucjonalnych wobec mobilności zawodowej rodzin w Polsce (2004-2012), grant DSM, Instytut Socjologii, Uniwersytet Warszawski.
2010-2012 Metoda i znaczenie. Rozumienie pytań kwestionariusza w badaniach sondażowych – projekt metodologiczny. W zespole badawczym projektu finansowanego przez NCN, Instytut Socjologii, Uniwersytet Warszawski, we współpracy z CBOS.
2008-2010 Przemiany macierzyństwa w procesie globalnych migracji kobiet. Projekt badawczy, promotorski, finansowany przez KBN (MNiSW), Instytut Socjologii, Uniwersytet Warszawski.
2006-2008 Job mobilities and family lives in Europe. w zespole badawczym projektu finansowany ze środków UE w ramach – Sixth Framework Programme Priority – Citizens and Governance in a Knowledge-Based Society, no. CIT5-CT-2005-028349, [www.jobmob-and-famlives.eu].

PUBLIKACJE

KSIĄŻKI

2013 Przemiany macierzyństwa w procesie globalnych migracji kobiet. (W przygotowaniu). Warszawa: Monografie FNP.
2010 Mozaiki Przestrzeni Transnarodowych. Teorie. Metody. Zjawiska, (red.) S. Urbańska, Ł. Krzyżowski. Kraków: Nomos.

ARTYKUŁY I ROZDZIAŁY W KSIĄŻKACH

2013 „Dwie Bruksele” (fot. Nick Hannes). W: Dialog-Pheniben, Nr 9. [link]
2012 „Mieszkańcy Polski” (wraz z: A. Giza, M. Głowacka-Grajper). W: Współczesne społeczeństwo polskie, (red.) A. Giza, M. Sikorska. Warszawa: Wyd. PWN.
2012 „Semantyka przemocy domowej w opiniach Polaków”. W: Metoda i znaczenie. Problematyka znaczenia w badaniach sondażowych. Opinie i diagnozy, (red.) M. Grabowska. Warszawa: Instytut Socjologii UW oraz Centrum Badania Opinii Społecznej
2012 „Konstruowanie modelu obywatelstwa w dyskursach macierzyńskich w latach 70-tych PRL i na początku XXI wieku”. W: Pożegnanie z Matką Polką? Współczesne dyskursy i reprezentacje macierzyństwa, (red.) R. Hryciuk i E. Korolczuk. Warszawa: Wyd. PWN.
2012 „Autoetnografia”. W: Słownik Socjologii Jakościowej, (red.) K. Konecki, P. Chomczyński. Warszawa: Difin.
2011 „O niektórych barierach stawania się Europejką. Doświadczenie macierzyństwa na odległość w narracjach polskich, wieloletnich robotnic w Belgii”. W: Integracja europejska a przemiany kulturowe w Europie, (red.) K. Kaźmierska, K. Waniek. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
2010 „‚Cała Polska liczy eurosieroty’. Panika moralna i płeć w wykluczeniu oraz stygmatyzacji rodzin migrantów”. W: Kultura i Społeczeństwo, Vol 56, Nr 3. [link].
2010 „Profesjonalizacja macierzyństwa jako proces odpodmiotowienia matki – analiza dyskursów poradnika „Twoje Dziecko” z 2003 i 1975 roku”. W: Kobiety – Feminizm – Demokracja. Antologia tekstów, (red.) B. Budrowska. Warszawa: Instytut Filozofii i Socjologii PAN. [link]
2009 „Niepełne czy alternatywne? Transnarodowość jako perspektywa ujęcia macierzyństwa w warunkach migracji”. W: Migracje Kobiet. Perspektywa wielowymiarowa, (red.) K. Slany. Kraków: Wyd. UJ.
2009 „Matka na emigracji. Perspektywa transnarodowości jako propozycja badania ról rodzicielskich”. W: Studia migracyjne. Przegląd Polonijny, Nr 1. [link]
2009 Analiza układów społecznych. Przewodnik metodologiczny po badaniach jakościowych, (red.) J. Lofland et al. Warszawa: Scholar. [Tłumaczenie: S. Urbańska (s.18-88), M. Żychlińska (s.89-172), A. Kordasiewicz (s.173-321)].

 

dr Katarzyna Władyka

Socjolożka, feministka, ekspertka antydyskryminacyjna. Doktor nauk humanistycznych z zakresu socjologii, ze specjalizacją wiedza o rodzinie. Od 2001 r. pełni funkcję koordynatorki podyplomowych studiów Gender Studies w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych na Uniwersytecie Warszawskim. Posiada doświadczenie: eksperckie (m.in. w projekcie „PI – innowacyjny model – Godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego” oraz „Aktywizacja społeczno-ekonomiczna kobiet na poziomie lokalnym i regionalnym”), samorządowe (radna dzielnicy Ursynów 2006-2010 r.), dziennikarskie (prowadzenie audycji radiowej nt. mniejszości seksualnych, Radio94), dydaktyczne (m.in. „Alternatywne modele rodziny” Gender Studies ISNS), trenerskie (m.in. prowadzenie warsztatów promujących związki oparte na partnerskich relacjach w obszarze współodpowiedzialności za obowiązki domowe i opiekę nad dziećmi) oraz organizatorskie (m.in. Biuro Promocji Urzędu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy, organizacja imprez kulturalnych np. „Dni Ursynowa”, „Tydzień Równości” itp.).

Magdalena Kuśmierz

Socjolożka, badaczka i ewaluatorka, absolwentka Wydziału Socjologii UW oraz studiów podyplomowych „Ewaluacja programów finansowanych ze środków EU” w Akademii Leona Koźmińskiego, doktorantka Szkoły Nauk Społecznych przy IFiS PAN. Od ponad 18 lat zajmuje się badaniami społecznymi, marketingowymi a ostatnio ewaluacyjnymi, współpracując z firmami badawczymi w Polsce oraz z jednostkami naukowymi i badawczymi w kraju i zagranicą (Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW, Akademia. L. Koźmińskiego w Warszawie, Amsterdam School for Social Science Research, Rutgers University, Instytut Biznesu Rodzinnego). Ma za sobą doświadczenie pracy w sektorze NGO i administracji samorządowej. Badawczo i społecznie zaangażowana w zagadnienia rynku pracy, gender oraz przedsiębiorczości rodzinnej. Osobiście przejęta kondycją kobiet i „kobiecości”. Prowadzi własne badania nad organizacjami wspierającymi przedsiębiorczość kobiet i animuje działalność „Koła Gospodyń Miejskich” (www.kogosmiej.pl).

Marta Bierca

Absolwentka Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej (IEiAK) oraz gender studies w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych (ISNS) na Uniwersytecie Warszawskim, a także Social Research na Goldsmiths College, University of London. Obecnie w trakcie studiów doktoranckich w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej (SWPS), w ramach których bada przemiany współczesnej rodziny z naciskiem na nowe wzorce ojcostwa w Polsce. Pracuje jako konsultant w zakresie badań jakościowych w agencji strategiczno-badawczej CPC (Corporate Profiles Consulting, część grupy DDB).

Agnieszka Król

Doktorantka w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, stypendystka doktoranckiego programu Society-Evironment-Technology UJ. Odbyła stypendium na University College London w Wielkiej Brytanii. Badaczka w projektach dotyczących: płci i niepełnosprawności (Od kompleksowej diagnozy sytuacji osób niepełnosprawnych do nowego modelu polityki społecznej wobec niepełnosprawności. Moduł VI: Genderowy wymiar niepełnosprawności), dyskryminacji i wykluczenia (np. Qualitative assessment of social inclusion in Małopolska, Mazowieckie and Podkarpackie (Polska): current status and good practices w Centre for European Studies UJ); a także historii mówionej (np. Stacja kolejowa Krasne-Busk. Historie przesiedlonych kobiet). Interesuje się metodami jakościowymi i partycypacyjnymi w badaniach społecznych. Współpracuje z wieloma organizacjami pozarządowymi przy lokalnych i międzynarodowych projektach w zakresie edukacji antydyskryminacyjnej, aktywizowania przez sztukę oraz partycypacji obywatelskiej. Współpracowała przy organizacji projektów dotyczących tematyki LGBTQ m.in. „Polska – Ukraina. Strategie, dobre praktyki i doświadczenia na polu aktywizmu LGBT, Różowe okulary PRL” czy „Because Noone Told Me. LGBT Stories. Mieszka i działa w Krakowie.

Justyna Struzik

Socjolożka, badaczka, członkini Zarządu Fundacji Przestrzeń Kobiet. Koordynatorka projektu badawczego „TRANSFAM – Doing Family in a Transnational Context” w Instytucie Socjologii UJ. Przygotowuje pracę doktorską na temat polityk seksualnych polskiego ruchu LGBT.

Kamil Łuczaj

Absolwent filozofii i socjologii, doktorant w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jego zainteresowania badawcze skupiają się wokół socjologii kultury, problematyki grup mniejszościowych oraz historii myśli społecznej. Specjalizuje się w badaniach jakościowych. Do tej pory prowadził projekty badawcze dotyczące tożsamości płciowej działaczek młodzieżowych organizacji politycznych, recepcji seriali telewizyjnych wśród mieszkanek obszarów wiejskich oraz pracy w polskich przemysłach kreatywnych. Laureat Nagrody im. Floriana Znanieckiego (2013) dla najlepszych prac magisterskich z socjologii.

 

 

 

Dolnośląskie:
Alena Shumchyk
Anna Smarzyńska

 

Kujawsko-Pomorskie:
Beata Bielska
Marta Kluszczyńska
Miłosz Ukleja

 

Lubelskie:
Piotr Skrzypczak
Iwona Serewa

 

Lubuskie
Katarzyna Bienias
Marta Bartosiak

 

Łódzkie:
Kinga Karp
Marta Olasik

 

Małopolskie:
Mieszko Hajkowski
Justyna Struzik

 

Mazowieckie:
Marta Bierca
Małgorzata Kot
Marta Piekarczyk
Agnieszka Sosińska
Miłosz Ukleja
Anna Zacharewicz

 

Opolskie:
Paweł Pawłusiów

 

Podkarpackie:
Marcin Rodzinka

 

Podlaskie:
Ernest Grecki
Anna Kulikowska

 

Pomorskie:
Ewa Okroy
Elżbieta Okroy
Ania Urbańczyk

 

Śląskie:
Grzegorz Cer
Piotr Lemieszko

 

Świętokrzyskie:
Barbara Biskup

 

Warmińsko-Mazurskie:
Agata Szerszeniewicz

 

Wielkopolskie:
Marcela Kościańczuk
Marta Kluszczyńska
Marta Piekarczyk
Agnieszka Sosińska

 

Zachodniopomorskie:
Karolina Demalczyńska
Daniel Michalski
Małgorzata Mrozik

 

 

- Anna Adamowicz
- Beata Bielska
- Małgorzata Charyton
- Weronika Chodacz
- Marta Kluczyńska
- Agnieszka Król
- Kamil Łuczaj
- Agata Maksimowska
- Justyna Orlikowska
- Justyna Orłowska
- Monika Sznel
- Justyna Anna Szymańska
- Joanna Zamorska