Metody badawcze
 

Analiza danych zastanych, czyli desk research

W pierwszym etapie realizacji projektu zbieramy, systematyzujemy i analizujemy wszelkie dostępne dane dotyczące rodzin z wyboru w Polsce. Na poddawany przez nas analizie materiał składają się między innymi:

 • dane statystyczne,
 • wyniki badań opinii publicznej,
 • projekty aktów prawnych dotyczących instytucjonalizacji związków partnerskich,
 • opinie prawne o projektach ws. związków partnerskich,
 • wyroki sądów polskich oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, obejmujące kwestie wspólnego pożycia osób LGBT,
 • raporty i inne publikacje organizacji LGBT,
 • dokumenty kościelne.

Analiza dyskursu

Za pomocą narzędzi Krytycznej Analizy Dyskursu (CDA) badamy dyskurs publiczny toczący się wokół rodzin z wyboru. W badaniu zostaną uwzględnione rozmaite obszary dyskursu, między innymi takie jak:

 • debaty parlamentarne,
 • artykuły w prasie ogólnopolskiej,
 • wybrane portale i blogi internetowe,
 • kampanie społeczne prowadzone przez organizacje LGBT oraz ich publikacje,
 • dokumenty kościelne.

Ilościowe badanie ankietowe

Przeprowadzimy badanie ankietowe na próbie 1100 osób pozostających w związkach nieheteroseksualnych. Kwestionariusze zbierane będą na terenie całej Polski, wśród osób o różnym wykształceniu i w różnym wieku, zamieszkujących zarówno duże, średnie i małe miasta, jak i mniejsze miejscowości. Badani będą mieli możliwość wyrażenia swoich opinii odnośnie różnych aspektów funkcjonowania ich życia rodzinnego.
W drugim etapie odbędzie się badanie internetowe, podczas którego postaramy się dotrzeć do jeszcze liczniejszej grupy respondentów.

Indywidualne wywiady pogłębione

W dalszym toku badań przeprowadzonych zostanie 50 indywidualnych wywiadów pogłębionych z osobami żyjącymi w rodzinach z wyboru. Rozmowy będą przeprowadzane na obszarze całego kraju. Nasi rozmówcy będą mogli opowiedzieć o swoich doświadczeniach płynących z pozostawania w różnorodnych relacjach: z partnerem, dziećmi i innymi członkami rodziny. Zyskają również możliwość podzielenia się refleksjami na temat wyzwań i problemów wiążących się z pozostawaniem w związku nieheteroseksualnym.

Badanie etnograficzne

W naszym projekcie planujemy także przeprowadzić obserwację uczestniczącą, opartą na paradygmacie antropologicznych badań terenowych. Badacze towarzyszyć będą wybranym rodzinom w ich codziennych aktywnościach. Zastosowanie tej metody – po raz pierwszy w badaniach osób LGBT w Polsce – pozwoli uzyskać niepowtarzalny wgląd we wzory wzajemnych interakcji panujących w rodzinach z wyboru

 

Badaniu etnograficznemu patronuje Rada Ekspercka złożona z następujących osób:

Dr Ulrika Dahl, Södertörn University, Szwecja

Dr Zuzanna Grębecka, IKP UW, Polska

Dr Dorota Hall, IFIS PAN, Polska

Dr Agnieszka Kościańska, IEiAK UW, Polska

Dr Antu Sorainen, Christina Institute, Finlandia

Dr Agata Stanisz, IEiAK UAM, Polska

Anna Maria Szutowicz, SWPS, Polska

Zogniskowane wywiady grupowe

Ostatni etap realizacji projektu stanowić będą zogniskowane wywiady grupowe. Będą one miały formę wywiadów przeprowadzanych z 6-8 osobami. Zamierzamy zgromadzić grupy osób o podobnej sytuacji rodzinnej – na przykład matki wychowujące dzieci w związku z inną kobietą – aby umożliwić im podzielenie się doświadczeniami odnośnie różnych aspektów życia w nieheteroseksualnych rodzinach.